Ebook Những hệ số cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007 (Tập 1)

Để phục vụ kịp thời việc nghiên cứu và tính một số chỉ tiêu tổng hợp theo hệ thống TKQG cho các cấp, các ngành và các địa phương, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Những hệ số cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007” Tập 1 gồm các nội dung xoay quanh các vấn đề về tỷ lệ chi phí trung gian trong giá trị sản xuất phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2 và theo thành phần kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.