Ebook Quản lý vì tương lai những năm 1990 và sau đó (Tập 1): Phần 1

Cuốn sách "Quản lý vì tương lai những năm 1990 và sau đó" đề cập đến một diện rộng lớn các vấn đề, điểm lại các học thuyết kinh tế, đánh giá các trường phái của khoa học phản lý, phân tích kinh nghiệm quản lý của nhiều nước và giới thiệu những xu hướng quản lý đương đại hoặc đang hình thành. Tập 1 bộ sách có cấu trúc gồm 3 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần thức nhất cuốn sách này.