Tiến tới triển khai áp dụng IFPP trong các cơ quan kiểm toán tối cao

Tại đại hội INCOSAI XXII được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất vào tháng 12 năm 2016 nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận trong đó có việc thông qua Bộ Chuẩn mực INTOSAI đối với các hướng dẫn nghiệp vụ (IFPP) tổng hợp cả 3 thành tố: Các nguyên tắc INTOSAI (INTOSAI – P), các chuẩn mực INTOSAI (ISSAI) và hướng dẫn INTOSAI (GUIDS). IFPP sẽ thay thế cho bộ chuẩn mực ISSAI đang được áp dụng.