Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học phần hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu trường hợp Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài viết trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học phần HTTKT tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo học phần này.