• Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hệ thống ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nước,...

   18 p fbu 31/12/2017 0 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 Quản lý chi ngân sách gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước,...

   19 p fbu 31/12/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 Tổng quan về tài chính công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công, quản lý tài chính công, chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công,...

   25 p fbu 31/12/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, đặc điểm và phân loại thu nhập công, các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công, phân tích và đánh giá thu nhập công, thu nhập công,...

   20 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước, tính tất yếu khách quan của tín dụng nhà nước, đặc điểm của tín dụng nhà nước, vai trò của tín dụng nhà nước, nội dung hoạt động của tín dụng nhà nước,...

   22 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước

   23 p fbu 31/12/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 Quản lý tài sản công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: những vấn đề cơ bản về tài chính công, quản lý tài sản công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 3 trình bày các nội dung chính như sau: Tín dụng vi mô, khái niệm, đặc điểm của tín dụng vi mô, các sản phẩm dịch vụ tín dụng vi mô, đặc điểm của bảo hiểm vi mô,..

   31 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 2 trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về các tổ chức tài chính vi mô, chức năng của các tổ chức TCVM, vai trò của các tổ chức tài chính vi mô, hoạt động cơ bản của các tổ chức tài chính vi mô,...

   20 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 Quản trị các tổ chức Tài chính vi mô là Cơ cấu tổ chức, quản trị hoạt động, quản trị rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm chi tiết hơn.

   16 p fbu 31/12/2017 5 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 1- ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 1- ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 1 trình bày các nội dung chính như sau: Lý luận chung về đói nghèo, các quan niệm về nghèo và nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, phương pháp đánh giá nghèo, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, những vấn đề cơ bản về tài chính vi mô,...

   36 p fbu 31/12/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương gồm các ý chính được trình bày như sau: Những điều chỉnh báo cáo tài chính phục vụ cho phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô, các chỉ tiêu phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô,...

   41 p fbu 31/12/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số