• Ebook Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tiễn: Phần 2

  Ebook Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tiễn: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 "Quản trị các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh khách sạn" có nội dung trình bày về: Tổ chức và quản lý tiền sảnh, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh ẩm thực. Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 ebook.

   150 p fbu 30/11/2018 2 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tiễn: Phần 1

  Ebook Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tiễn: Phần 1

  Ebook có kết cấu nội dung gồm 3 phần, Phần 1 ebook "Những vấn đề cơ bản của kinh doanh khách sạn" gồm 3 chương trình bày về: Tổng quan về kinh doanh sách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú, phân loại và xếp hạng khách sạn, thiết lập cấu trúc tổ chức trong kinh doanh khách sạn. Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook để nắm rõ nội dung.

   144 p fbu 30/11/2018 2 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tiễn: Phần 3

  Ebook Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tiễn: Phần 3

  Tiếp nối phần 1 và phần 2 ebook, phần 3 "Quản trị các hoạt động chức năng cơ bản trong kinh doanh khách sạn" có nội dung trình bày về: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn, marketing và bán hàng trong khách sạn, quản lý về chất lượng và dịch vụ khách sạn. Mời các bạn tham khảo ebook để nắm rõ nội dung chi tiết.

   299 p fbu 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Lê Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Lê Thị Ngọc Diệp

  Nội dung của bài giảng được trình bày trong 7 chương: Một số vấn đề chung về Hệ thống thông tin quản lý, các thành phần của Hệ thống thông tin quản lý, phân tích Hệ thống thông tin quản lý, thiết kế Hệ thống thông tin quản lý, cài đặt và khai thác Hệ thống thông tin quản lý, các Hệ thống thông tin quản lý cấp chuyên gia và các Hệ thống thông...

   179 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị PR - Chương 3: Lập kế hoạch quan hệ công chúng

  Bài giảng Quản trị PR - Chương 3: Lập kế hoạch quan hệ công chúng

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch và ý nghĩa lập kế hoạch PR, đồng thời trình bày các thành phần của chương trình PR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị PR - Chương 5: Sự kiện, tài trợ và quản trị khủng hoảng

  Bài giảng Quản trị PR - Chương 5: Sự kiện, tài trợ và quản trị khủng hoảng

  Chương 5 giúp người học hiểu rõ hơn về khái niệm và phân loại sự kiện, quy trình tổ chức sự kiện; khái niệm và phân loại tài trợ, quy trình thực hiện tài trợ, quy trình vận động tài trợ; vấn đề và quản trị vấn đề, khủng hoảng và quy trình quản trị khủng hoảng. Mời các bạn tham khảo.

   20 p fbu 30/11/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị PR - Chương 2: Công chúng và nghiên cứu công chúng trong hoạt động PR

  Bài giảng Quản trị PR - Chương 2: Công chúng và nghiên cứu công chúng trong hoạt động PR

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về công chúng trong hoạt động PR, nội dung nghiên cứu PR, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong PR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị PR - Chương 4: Triển khai chương trình truyền thông PR

  Bài giảng Quản trị PR - Chương 4: Triển khai chương trình truyền thông PR

  Chương 4 trang bị cho người học kiến thức về triển khai chương trình truyền thông PR. Nội dung cụ thể bao gồm quá trình truyền thông PR, các công cụ truyền thông PR, văn phong trong PR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị PR - Chương 1: Tổng quan về quan hệ công chúng

  Bài giảng Quản trị PR - Chương 1: Tổng quan về quan hệ công chúng

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử PR và hoạt động PR trong các tổ chức; khái niệm, vai trò và chức năng của PR; tiến trình quản trị PR (RACE); luật pháp và đạo đức trong hoạt động PR.

   30 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị PR - Chương 6: Đánh giá chương trình PR

  Bài giảng Quản trị PR - Chương 6: Đánh giá chương trình PR

  Chương 6 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến các tiêu chí đánh giá định lượng và định tính trong PR, các công cụ đo lường trong PR như đo lường đánh giá đầu ra, đo lường đánh giá hiệu quả, đo lường các hoạt động khác.

   16 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 1 - Trường Đại học Thương mại

  Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 1 - Trường Đại học Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan vể chiến lược thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm và vị trí của chiến lược thương hiệu, kết cấu và nội dung của chiến lược thương hiệu, vai trò và mô hình tổng quát quản trị chiến lược thương hiệu.

   13 p fbu 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 6 - Trường Đại học Thương mại

  Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 6 - Trường Đại học Thương mại

  Chương 6 - Đánh giá chiến lược và phát triển chiến lược thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm và sự cần thiết đánh giá chiến lược thương hiệu, quy trình đánh giá chiến lược thương hiệu, phát triển chiến lược thương hiệu.

   17 p fbu 30/11/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số