• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về phụ thuộc hàm và một số ứng dụng. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được định nghĩa phụ thuộc hàm, một số tính chất của phụ thuộc hàm - hệ luật dẫn Armstrong, biết được bao đóng của tập phụ thuộc hàm F và của tập thuộc tính X,... Mời các bạn cùng tham...

   28 p fbu 28/09/2017 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Chương 4 của bài giảng trình bày về ràng buộc toàn vẹn trong CSDL. Chương này trình bày 3 nội dung lớn, đó là: Ràng buộc toàn vẹn, các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p fbu 28/09/2017 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3 giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn SQL. Chương này trình bày các nội dung chính như sau: Giới thiệu SQL, môi trường SQL, dùng DDL để định nghĩa CSDL, dùng DML để thao tác trên CSDL, các phép kết dữ liệu trên nhiều bảng, Subquery – truy vấn con. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p fbu 28/09/2017 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2 trình bày về mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Các khái niệm cơ bản). Chương này gồm có các nội dung chính sau: Một số khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ, chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ, các phép toán đại số trên các quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 28/09/2017 7 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Chương 1 của bài giảng Lý thuyết Cơ sở dữ liệu giới thiệu chung về lý thuyết cơ sở dữ liệu. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được: Các khái niệm về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các ứng dụng của cơ sở dữ liệu, các mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp, một số khái niệm của mô hình thực...

   11 p fbu 28/09/2017 8 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phép kết nối bảo toàn thông tin, phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm, cách tiếp cận phân rã để thiết kế CSDL, cách tiếp cận tổng hợp để thiết kế CSDL.

   28 p fbu 28/09/2017 3 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 0 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 0 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như: Chương 1 - Tổng quan về khai phá dữ liệu, chương 1 - Tổng quan về khai phá dữ liệu, chương 3 - Khai phá luật kết hợp, chương 4 - Phân loại dữ liệu, chương 5 - Gom cụm dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p fbu 28/09/2017 5 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 2 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 2 - Lê Tiến

  Chương 2 đề cập đến các vấn đề tiền xử lý dữ liệu. Các nội dung chính trình bày trong chương gồm có: Tổng quan về giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, tóm tắt mô tả về dữ liệu, làm sạch dữ liệu, tích hợp dữ liệu, biến đổi dữ liệu, thu giảm dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p fbu 28/09/2017 6 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 1 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 1 - Lê Tiến

  Chương 1 của bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày những nội dung tổng quan về khai phá dữ liệu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Quá trình khám phá tri thức, các khái niệm, ý nghĩa và vai trò của khai phá dữ liệu, ứng dụng của khai phá dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p fbu 28/09/2017 4 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 3 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 3 - Lê Tiến

  Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về khai phá luật kết hợp. Nội dung chi tiết của chương này gồm có: Tổng quan về khai phá luật kết hợp, biểu diễn luật kết hợp, khám phá các mẫu thường xuyên, khám phá các luật kết hợp từ các mẫu thường xuyên, khám phá các luật kết hợp dựa trên ràng buộc, phân tích tương quan. Mời các bạn...

   66 p fbu 28/09/2017 4 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 4 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 4 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) - Chương 4 trình bày về phân loại dữ liệu. Các nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về phân loại dữ liệu, phân loại dữ liệu với cây quyết định, phân loại dữ liệu với mạng Bayesian, phân loại dữ liệu với mạng Neural, các phương pháp phân loại dữ liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p fbu 28/09/2017 5 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 5 - Lê Tiến

  Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 5 - Lê Tiến

  Chương 5 giúp người học hiểu được phương pháp gom cụm dữ liệu trong khai phá dữ liệu. Trong chương này sẽ trình bày các nội dung chính như: Tổng quan về gom cụm dữ liệu, gom cụm dữ liệu bằng phân hoạch, gom cụm dữ liệu bằng phân cấp, gom cụm dữ liệu dựa trên mật độ, gom cụm dữ liệu dựa trên mô hình, các phương pháp gom cụm dữ liệu khác....

   84 p fbu 28/09/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số