• Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh, nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và phát triển của thương hiệu, khái niệm thương hiệu và các thuật ngữ liên quan, phạm vi thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p fbu 27/07/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về chiến lược thương hiệu, thực chất của chiến lược thương hiệu, thiết kế và thực hiện chiến lược thương hiệu,... Mời các các bạn cùng tham khảo.

   78 p fbu 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về giá trị - tài sản thương hiệu, cơ sở xây dựng giá trị thương hiệu, đánh giá giá trị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm định vị thương hiệu, hoạt động trọng tâm chiến lược định vị, quá trình định vị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p fbu 27/07/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm hình ảnh thương hiệu, các nhân tố chi phối hình ảnh thương hiệu, nguyên tắc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 7: Khuếch trương thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 7: Khuếch trương thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 7: Khuếch trương thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất khuếch trương thương hiệu, các nhân tố chi phối hoạt động khuếch trương thương hiệu, tiến trình khuếch trương thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo..

   35 p fbu 27/07/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 8: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 8: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 8: Hệ thống nhận diện thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống nhận diện thương hiệu, bản sắc hệ thống nhận diện thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 9: Duy trì & khai thác thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 9: Duy trì & khai thác thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 9: Duy trì và khai thác thương hiệu" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Duy trì thương hiệu, khai thác thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 8 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 8 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 8: Mua lại và sáp nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và định nghĩa, đặc điểm, phân loại, quy trình mua lại và sáp nhập, xu hướng mua lại và sáp nhập trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 2 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 2 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của đầu tư, khái niệm, đặc điểm và phân loại đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài, một số lý thuyết về đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 3 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 3 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 3: Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư chứng khoán nước ngoài, tín dụng tư nhân quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p fbu 27/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số