Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

Mục tiêu chính của bài 2 Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về khái quát chung về thị trường của doanh nghiệp thương mại, nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thương mại, phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại.