Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

Sau khi học xong bài 3 Tạo nguồn hàng ở doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại sinh viên có kiến thức về nguồn hàng và vai trò của nó trong kinh doanh thương mại, nội dung, hình thức tạo nguồn –mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, tổ chức và quản trị tạo nguồn-mua hàng ở doanh nghiệp thương mại.