• Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 7 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu chương học này nhằm giúp người học hiểu được khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ; nắm được nguyên tắc, điều kiện và phương pháp tính giá TSCĐ; các kỹ năng hạch toán tình hình biến động TSCĐ, các vấn đề khấu hao TSCĐ.

   56 p fbu 24/06/2017 126 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu (ĐH Mở TP. HCM)

  Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu (ĐH Mở TP. HCM)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p fbu 23/02/2016 125 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả: Phần 1

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch...

   10 p fbu 21/03/2016 125 2

 • Bài giảng Thuế gián thu - Jay K. Rosengard

  Bài giảng Thuế gián thu - Jay K. Rosengard

  Mời các bạn cùng tìm hiểu các loại thuế gián thu; thuế doanh thu bán lẻ tổng quát và thuế sử dụng đồng hành; vấn đề thương mại điện tử;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Thuế gián thu" của Jay K. Rosengard

   16 p fbu 18/04/2016 125 3

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 10

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 10

  Bài 10 Kế toán thuế thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động thuế, sơ đồ hạch toán kế toán thuế, thực hành trên phần mềm kế toán.

   32 p fbu 29/04/2017 124 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 - Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 29/12/2016 124 2

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Vũ Hữu Đức

  Chương 3: Báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được các nguyên tắc chi phối việc lập và trình bày mỗi BCTC; giải thích kết cấu, nội dung của các báo cáo tài chính chủ yếu; giải thích thông tin được cung cấp trên mỗi báo cáo tài chính; trình bày những nguyên tắc kế toán cơ bản và hạn chế của báo cáo tài chính.

   74 p fbu 17/08/2016 123 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao trình bày một số vấn đề về kế toán tài chính như: Khung pháp lý và luật kế toán Việt Nam, nguyên tắc kế toán và trình bày báo cáo tài chính, kế toán tài sản ngắn hạn, kế toán tài sản dài hạn, kế toán bán hàng thuế tài chính doanh nghiệp, kế toán nợ phải trả vốn chủ sở hữu,...và một số vấn đề khác....

   272 p fbu 21/03/2016 123 4

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 2 "Kế toán tiền và các khoản thu" thuộc bài giảng Kế toán tài chính sau đây. Nội dung bài giảng trình bày về kế toán tiền, kế toán các khoản phải thu, bản chất của tương đương tiền, tiền và tương đương...

   19 p fbu 18/04/2016 122 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh (2016)

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh (2016)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp và những quy định của kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 21/03/2016 122 3

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

  Chương 4 - Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được các thể thức thanh toán qua ngân hàng, giải thích và xử lý được các giao dịch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại, phân biệt được các phương thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham...

   14 p fbu 17/08/2016 121 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Sau khi học xong chương 3 Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận thuộc bài giảng kế toán quản trị sinh viên có thể giải thích được khái niệm số dư đảm phí & lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng & lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và...

   63 p fbu 27/03/2017 121 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số