• Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính được biên soạn với 2 phần gồm 18 chương. Phần 1 của giáo trình gồm 8 chương, trình bày những kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính như: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế...

   224 p fbu 30/11/2021 2 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu...

   287 p fbu 30/11/2021 1 0

 • Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan về ngân hàng thương mại, chương 2: những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, chương, 3: nguyên lý hoạt động NHTM, chương 4: nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM, chương 5: tổng quan về...

   334 p fbu 30/11/2021 5 1

 • Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 8: nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, chương 9: nghiệp vụ thanh toán trong nước, chương 10: nghiệp vụ thanh toán quốc tế, chương 11: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, chương 12: nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng.

   284 p fbu 30/11/2021 4 1

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức lý thuyết cơ bản lẫn chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, giáo trình còn tập hợp các tình huống phân tích trên cơ sở số liệu thực tế của nhiều loại hình doanh nghiệp. Nội dung của giáo trình được tổ chức thành 6 chương. Phần 1 gồm có những nội dung...

   197 p fbu 30/11/2021 3 0

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về phân tích lưu chuyển tiền tệ và phân tích các hệ số tài chính. Giáo trình này là tài liệu hữu ích dùng để học tập và nghiên cứu cho sinh viên và những người đang làm công tác thực tế tại doanh nghiệp và ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   205 p fbu 30/11/2021 3 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 1

  Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 1

  Giáo trình Thị trường tài chính được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Thị trường tài chính (theo hệ thống tín chỉ) và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này gồm 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung về: Thị trường tài chính, thị...

   63 p fbu 30/11/2021 3 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2

  Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2

  Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 2 cung cấp những kiến thức về thị trường chứng khoán. Thông qua những nội dung trong chương này, sinh viên có thể hiểu được: Khái quát về thị trường chứng khoán, công cụ lưu thông của thị trường chứng khoán, phát hành và niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung –...

   58 p fbu 30/11/2021 1 0

 • Giáo trình Maketing căn bản: Phần 1

  Giáo trình Maketing căn bản: Phần 1

  Giáo trình Maketing căn bản được biên soạn thành 12 chương, trang bị những kiến thức cơ bản về maketing, về môi trường maketing và lựa chọn thị trường mục tiêu, các chiến lược maketing, tổ chức thực hiện hoạt động maketing và giới thiệu một số hoạt động maketing khác. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 5 chương. Mời các bạn cùng...

   116 p fbu 30/11/2021 2 0

 • Giáo trình Maketing căn bản: Phần 2

  Giáo trình Maketing căn bản: Phần 2

  Giáo trình Maketing căn bản: Phần 2 cung cấp những kiến thức về: Chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing; maketing dịch vụ và maketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   164 p fbu 30/11/2021 1 0

 • Giáo trình Tin học đại cương - TS. Phùng Văn Ổn (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương - TS. Phùng Văn Ổn (Chủ biên)

  Giáo trình gồm 5 chương với nội dung chính như sau: Tổng quan về hệ thống máy tính và công nghệ thông tin, sử dụng hệ điều hành máy vi tính và internet, kỹ thuật soạn thảo văn bản, kỹ thuật xử lý bảng tính, kỹ thuật trình bày báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   320 p fbu 03/11/2021 109 6

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C#

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C#

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Microsoft.Net, ngôn ngữ C#, kiểu dữ liệu, biến và hằng, biểu thức và khoảng trắng, câu lệnh (statement), toán tử, namespace và các chỉ dẫn biên dịch, định nghĩa lớp, tạo đối tượng, sử dụng các thành viên tĩnh (static member), truyền tham số,… Mời các bạn cùng tham...

   473 p fbu 03/11/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số