• Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 5 Phương pháp nghiên cứu định lượng là: Hiểu được các khái niệm cơ bản và vai trò của nghiên cứu định lượng, phân biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng, biết cách tổ chức thu thập dữ liệu định lượng,..

   45 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 6 Đo lường trong nghiên cứu và thiết kế bảng câu hỏi là: Hiểu được các khái niệm về đo lường trong nghiên cứu marketing, phân biệt các loại thang đo, hiểu được các khái niệm và nhiệm vụ của bảng câu hỏi, biết tiến trình thiết kế bảng câu hỏi.

   53 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Chương 2 Mô hình nghiên cứu marketing là: Hiểu các khái niệm và tầm quan trọng của mô hình nghiên cứu, phân biệt các loại mô hình nghiên cứu, biết cách lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề và mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

   28 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Chương 3 Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing là: Hiểu được các khái niệm cơ bản về chọn mẫu, giải thích được vì sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu, phân biệt được các phương pháp chọn mẫu, biết quy trình lấy mẫu gồm các bước gì, có thể thực hành việc lấy mẫu cho cuộc nghiên cứu.

   52 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 8 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 8 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chương 8 giúp sinh viên: Hiểu được bản chất và các khái niệm giả thuyết nghiên cứu, biết các bước kiểm định giả thuyết, hiểu được các loại kiểm định giả thuyết, thực hiện các kiểm định thống kê cơ bản bằng SPSS.

   44 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương mở đầu - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương mở đầu - ThS. Dư Thị Chung

  Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: Phân biệt được phương pháp nghiên cứu marketing, giải thích sự cần thiết cũng như vai trò của hoạt động nghiên cứu marketing của doanh nghiệp, thực hành lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức thu thập dữ liệu,...

   13 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 - ThS. Dư Thị Chung

  Nội dung Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu marketing gồm có: Khái niệm nghiên cứu Marketing, vai trò của nghiên cứu Marketing, hệ thống thông tin Marketing, phân loại nghiên cứu Marketing, người thực hiện và người sử dụng kết quả NC, kế hoạch nghiên cứu Marketing,...

   68 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Dư Thị Chung

  Chương này giúp học viên: Hiểu được các khái niệm về xử lý dữ liệu, phân biệt các phương pháp xử lý dữ liệu, biết được quy trình xử lý dữ liệu bằng SPSS, giải thích được ý nghĩa kết quả nghiên cứu.

   59 p fbu 30/06/2019 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing Chương 4 có mục tiêu chính là: Hiểu được các khái niệm cơ bản về nghiên cứu định tính, giải thích được vai trò của nghiên cứu định tính, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định tính, biết kỹ thuật phân tích, diễn giải dữ liệu định tính,....

   53 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 Báo cáo kết quả nghiên cứu là: Hiểu được vai trò và chức năng của bản báo cáo, phân loại được các dạng báo cáo nghiên cứu, biết nội dung cần có của một báo cáo nghiên cứu, hiểu được các nguyên tắc viết báo cáo,...

   39 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 do Th.S Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch bán hàng, phân tích và các công cụ phân tích, dự báo bán hàng, lập chỉ tiêu và ngân sách

   8 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 trình bày về "Tuyển dụng và lựa chọn". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: xây dụng tiến trình tuyển chọn, xác định nhu cầu tuyển dụng, phân tích công việc, bảng mô tả công việc, yêu cầu về nhân viên bán hàng, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn,...

   10 p fbu 30/06/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số