• Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1: cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất kinh doanh, quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin, hệ thống ERP trong doanh nghiệp, việc kiểm soát trong môi trường ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2: Quy trình mua hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình mua hàng, giải pháp ứng dụng ERP, thao tác quy trình mua hàng trên Epicor, mở rộng qui trình mua hàng(ERP/SCM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm liên quan, giải thích bản chất của hoạch định về bán hàng, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, minh họa quy trình bán hàng trên hệthống ERP, trìnhbày về hệ thống bán hàng mở rộng (ERP/CRM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p fbu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm của quy trình sản xuất (SX), trình bày về quy trình SX với các bước cơ bản; giải thích vai trò hệ thống ERP khi thực hiện quy trình SX, thực hành quy trình SX trên hệ thống ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán (chứng từ, nhật ký và sổ sách), giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, ứng dụng hệ thống ERP– kế toán.

   70 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Sau khi học xong chương này, người học có thể : Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống, giải thích về phân tích thông minh trong kinh doanh (BI), ứng dụng web -ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 1: Tổng quan phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các hoạt động tài chính và phân tích báo cáo tài chính, xác định các thông tin phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p fbu 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Hoạt động tài chính cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được các hoạt động tài chính cơ bản; đọc và hiểu các BCTC, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính, tác động của thuế đến các BCTC, báo cáo tài chính hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khái niệm thu nhập và đo lường thu nhập, phân tích doanh thu và chi phí, các chỉ tiêu tài chính đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận và bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 4 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích khả năng thanh toán và dòng tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích mối liên hệ của các dòng tiền trong phân tích hoạt động kinh doanh; hiểu rõ các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, mô tả báo cáo về các loại dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,... Mời các...

   20 p fbu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng (Lớp không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng (Lớp không chuyên)

  Bài giảng giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị - kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản, các mô hình định giá, các nguyên tắc kế toán, các báo cáo tài chính, đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p fbu 31/12/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số