• Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung, xác định giá trị ban đầu của tài sản cố định thuê tài chính, kế toán thuê và cho thuê hoạt động, kế toán thuê tài chính, kế toán bán tài sản cố định và thuê lại, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng bao gồm các nội dung: Phân biệt các khoản nợ vay, dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng, dự phòng tổn thất tài sản kế toán nợ đi vay; kế toán nợ thuê tài chính, kế toán phát hành trái phiếu doanh nghiệp, kế toán dự phòng phải trả, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày: Những vấn đề chung, kế toán phát hành cổ phiếu, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III- Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các khoản đầu tư tài chính, kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III- Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ" trình bày những vấn đề chung, kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III - Chương 3: Kế toán thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán thuế Giá trị gia tăng, kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế Xuất nhập khẩu, kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III - Chương 4: Bảng cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận biết được các yếu tố XĐKQKD của hoạt động thông thường và hoạt động khác; hiểu rõ mục đích, nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; nắm được nguyên tắc, cơ sở, phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng bao gồm các nội dung: Những vấn đề chung, phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT), mối liên hệ giữa BCLCTT với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 8 - Võ Minh Hùng

  bài giảng gồm 4 nội dung trình bày: Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót năm trước; thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán; thay đổi ước tính kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán...

   31 p fbu 26/05/2020 0 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam

  Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam trình bày tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm pháp luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện quản lý nhà nước,...

   589 p fbu 30/04/2020 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Phần 2

  Tài liệu giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như giúp hoạt động quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu quả. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá...

   143 p fbu 31/03/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số