• Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính I - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán.

   54 p fbu 26/05/2020 85 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p fbu 26/05/2020 93 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p fbu 26/05/2020 83 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học phân biệt TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình; xác định giá trị ban đầu của TSCĐ và lập các bút toán ghi sổ trong các trường hợp tăng TSCĐ; giải thích và vận dụng lý luận về kế toán khấu hao TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p fbu 26/05/2020 83 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá.

   40 p fbu 26/05/2020 72 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Nội dung bai giảng trình bày những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh vốn chủ sở hữu, các quỹ dự trữ, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p fbu 26/05/2020 68 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả kinh doanh, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p fbu 26/05/2020 89 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin BCTC.

   69 p fbu 26/05/2020 84 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" trình bày những vấn đề chung kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm kế toán doanh thu hoạt động, kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC

   101 p fbu 26/05/2020 65 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ đặc điểm chung hoạt động xây lắp, tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, ghi nhận doanh thu và chi phí HĐXD theo các trường hợp, trình bày thông tin về doanh thu và chi phí HĐXD theo VAS 15- HĐXD. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p fbu 26/05/2020 79 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học nắm bắt được các nội dung: Tổng quan về đầu tư XDCB tại đơn vị chủ đầu tư; tổ chức kế toán chi phí đầu tư XDCB; nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB và tính giá các loại tài sản hình thành sau khi đầu tư; trình bày thông tin về tình hình đầu tư XDCB trên báo cáo tài chính.

   20 p fbu 26/05/2020 92 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Xác định đối tượng kế toán để ghi nhận là bất động sản đầu tư, phân biệt với bất động sản chủ sở hữu, hàng hóa bất động sản và thành phẩm bất động sản, hiểu được đặc điểm và yêu cầu quản lý đối với bất động sản đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p fbu 26/05/2020 74 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số