• Bài giảng Đại số tuyến tính và giải tích ứng dụng trong kinh tế - Hoàng Ngọc Tùng

  Bài giảng Đại số tuyến tính và giải tích ứng dụng trong kinh tế - Hoàng Ngọc Tùng

  Bài giảng "Đại số tuyến tính và giải tích ứng dụng trong kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p fbu 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 3 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 3 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 3 với mục tiêu giúp các bạn hiểu môi trường nội bộ của doanh nghiệp; Hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ; Hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p fbu 28/12/2021 53 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính I - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán.

   54 p fbu 26/05/2020 127 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p fbu 26/05/2020 130 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p fbu 26/05/2020 122 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 4 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học phân biệt TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình; xác định giá trị ban đầu của TSCĐ và lập các bút toán ghi sổ trong các trường hợp tăng TSCĐ; giải thích và vận dụng lý luận về kế toán khấu hao TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p fbu 26/05/2020 125 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá.

   40 p fbu 26/05/2020 114 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Nội dung bai giảng trình bày những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh vốn chủ sở hữu, các quỹ dự trữ, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p fbu 26/05/2020 109 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả kinh doanh, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p fbu 26/05/2020 127 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin BCTC.

   69 p fbu 26/05/2020 130 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" trình bày những vấn đề chung kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm kế toán doanh thu hoạt động, kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC

   101 p fbu 26/05/2020 104 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ đặc điểm chung hoạt động xây lắp, tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, ghi nhận doanh thu và chi phí HĐXD theo các trường hợp, trình bày thông tin về doanh thu và chi phí HĐXD theo VAS 15- HĐXD. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p fbu 26/05/2020 114 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số